Thiago Benevides: As vezes o pessimismo torna as coisas...

As vezes o pessimismo torna as coisas mais lucrativas.

Inserida por ThiagoBenevides83