Mfpoton: Imaginei, sonhei... Transbordei-me......

Imaginei, sonhei...
Transbordei-me...
Mas nem sei de mim
Na procura de ti
Perdi-me
Sofri
Chorei
Mas, amei...
Não me economizei
Doei-me
Gastei-me
Ridicularizei-me
E aprendi
Que tenho mesmo, a mim

Inserida por mfpoton