Vagabundo: ...

AUHAHUAHAHUHAUAHAUHHAUHAUHAUUHAUHAHUAUHAHUAHUAAUHHUHAUHAUHUAHAHAUAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAHUAHUAHAU

vagabundo Inserida por spellpunks