Samantha Bader: Ninguém vive sem sofrer, ninguém vive...

Ninguém vive sem sofrer, ninguém vive sem chorar. Apesar de tudo isso ninguém vive sem amar.

Inserida por sahsah