Samantha B.: Hum.. amor.. como definir?? Nao defina,...

Hum.. amor..
como definir?? Nao defina, apenas sinta!

Inserida por sahsah